Nhà phân phối Kim Lợi cung cấp văn phòng phẩm cao lãnh đồng tháp

Nhà phân phối Văn Phòng phẩm cao lãnh kim lợi

Nhà phân phối Văn Phòng phẩm đồng tháp

Sản phẩm thay đổi giá

Siêu giảm giá cho các sản phẩm.

Giá lẻ: 35,000 
Giá sỉ: 26.000-22.300
Giá chiết khấu: 6 TẶNG 1-CKLH
Giá lẻ: 45,000 
Giá sỉ: 37.000-33.400
CÁI
Giá chiết khấu: 6 TẶNG 1-CKLH
Giá lẻ: 35,000 
Giá sỉ: 26.000-22.100
CÁI
Giá chiết khấu: 6 TẶNG 1-CKLH
Giá lẻ: 23,000 
Giá sỉ: 13.000-8.100
XẤP
Giá chiết khấu: 6 TẶNG 1-CKLH
Giá lẻ: 33,000 
Giá sỉ: 23.000-18.500
ỐNG
Giá chiết khấu: 6 TẶNG 1-CKLH
Giá lẻ: 30,000 
Giá sỉ: 21.000-16.800
CÁI
Giá chiết khấu: 6 TẶNG 1-CKLH
Giá lẻ: 65,000 
Giá sỉ: 54.000-49.500
XẤP/10 CÁI
Giá chiết khấu: 6 TẶNG 1-CKLH
Giá lẻ: 24,000 
Giá sỉ: 14.000-9.700
CÁI
Giá chiết khấu: 6 TẶNG 1-CKLH
Giá lẻ: 25,000 
Giá sỉ: 16.000-11.800
CÁI
Giá chiết khấu: 6 TẶNG 1-CKLH
Giá lẻ: 27,000 
Giá sỉ: 17.000-12.400
CÁI
Giá chiết khấu: 6 TẶNG 1-CKLH
Giá lẻ: 60,000 
Giá sỉ: 50.000-42.000
CÁI
Giá lẻ: 63,000 
Giá sỉ: 53.000-45.000
CÁI
Gram - 5 gram/thùng
Giá chiết khấu: GIÁ LIÊN HỆ
Gram - 5 gram/thùng
Giá chiết khấu: GIÁ LIÊN HỆ
Gram - 5 gram/thùng
Giá chiết khấu: GIÁ LIÊN HỆ
Gram - 5 gram/thùng
Giá chiết khấu: GIÁ LIÊN HỆ
Giá lẻ: 70,000 
Giá sỉ: 65,000-61,000
xấp/100 tờ
Giá lẻ: 70,000 
Giá sỉ: 65.000-61.000
xấp/100 tờ
Giá lẻ: 70,000 
Giá sỉ: 65.000-61.000
xấp/100 tờ
Giá lẻ: 70,000 
Giá sỉ: 65.000-61.000
xấp/100 tờ
Giá lẻ: 65 
Giá sỉ: 55.000-42.000
HỘP
Giá lẻ: 50,000 
Giá sỉ: 40.000-29.000
LON
Giá lẻ: 40,000 
Giá sỉ: 30.000-22.000
LON
Giá lẻ: 35,000 
Giá sỉ: 25.000-16.000
LON
Giá lẻ: 80,000 
Giá sỉ: 65.000-55.000
HỘP
Giá lẻ: 60,000 
Giá sỉ: 45.000-39.000
HỘP
Giá lẻ: 50,000 
Giá sỉ: 40.000-30.000
HỘP
Giá lẻ: 40,000 
Giá sỉ: 30.000-20.000
HỘP
Giá lẻ: 80 
Giá sỉ: 70.000-61.000
HỘP
Giá lẻ: 60,000 
Giá sỉ: 50.000-42.000
HỘP
Giá lẻ: 50,000 
Giá sỉ: 40.000-33.000
HỘP
Giá lẻ: 40,000 
Giá sỉ: 30.000-22.000
HỘP
Giá lẻ: 85,000 
Giá sỉ: 75.000-63.000
HỘP
Giá lẻ: 65,000 
Giá sỉ: 55.000-44.000
HỘP
Giá lẻ: 55,000 
Giá sỉ: 45.000-34.000
HỘP
Giá lẻ: 40,000 
Giá sỉ: 30.000-23.000
HỘP
Giá lẻ: 9,000 
Giá sỉ: 7.600
Cuốn-100 cuốn/thùng
Giá chiết khấu: 5-10%
Giá lẻ: 7,000 
Giá sỉ: 5.000
Cuốn-100 cuốn/thùng
Giá chiết khấu: 5-10%
Giá lẻ: 7,500 
Giá sỉ: 5.600
Cuốn-100 cuốn/thùng
Giá chiết khấu: 5-10%
Giá lẻ: 9,000 
Giá sỉ: 7.600
Cuốn-100 cuốn/thùng
Giá chiết khấu: 5-10%
Giá lẻ: 9,000 
Giá sỉ: 7.600
Cuốn-100 cuốn/thùng
Giá chiết khấu: 5-10%
Giá lẻ: 9,000 
Giá sỉ: 7.600
Cuốn-100 cuốn/thùng
Giá chiết khấu: 5-10%
Giá lẻ: 10,000 
Giá sỉ: 8.700
Cuốn-100 cuốn/thùng
Giá chiết khấu: 5-10%
Giá lẻ: 10,000 
Giá sỉ: 8.700
Cuốn-100 cuốn/thùng
Giá chiết khấu: 5-10%
Giá lẻ: 14,000 
Giá sỉ: 14.000
cuốn
Giá chiết khấu: 20-55%
Giá lẻ: 14,000 
Giá sỉ: 14.000
cuốn
Giá chiết khấu: 20-55%
Giá lẻ: 14,000 
Giá sỉ: 14.000
cuốn
Giá chiết khấu: 20-55%
Giá lẻ: 14,000 
Giá sỉ: 14.000
cuốn
Giá chiết khấu: 20-55%
Giá lẻ: 80,000 
Giá sỉ: 80.000
bộ
Giá chiết khấu: 40-63%
Giá lẻ: 18,000 
Giá sỉ: 18.000
cuốn
Giá chiết khấu: 40-55%
Giá lẻ: 18,000 
Giá sỉ: 18.000
cuốn
Giá chiết khấu: 40-55%
Giá lẻ: 18,000 
Giá sỉ: 18.000
cuốn
Giá chiết khấu: 40-55%
Giá lẻ: 260,000 
Giá sỉ: 260.000
Giá chiết khấu: 30%-45%
Giá lẻ: 290,000 
Giá sỉ: 290.000
Giá chiết khấu: 30%-45%
Giá lẻ: 290,000 
Giá sỉ: 290.000
Giá chiết khấu: 30%-45%
Giá lẻ: 310,000 
Giá sỉ: 310.000
Giá chiết khấu: 30%-45%
Giá lẻ: 310,000 
Giá sỉ: 310.000
Giá chiết khấu: 30%-45%
Giá lẻ: 270,000 
Giá sỉ: 270.000
Giá chiết khấu: 30%-45%
Giá lẻ: 250,000 
Giá sỉ: 250.000
Giá chiết khấu: 30%-45%
Giá lẻ: 245,000 
Giá sỉ: 245.000
Giá chiết khấu: 30%-45%
Giá lẻ: 160,000 
Giá sỉ: 140.000-128.000
cái
Giá lẻ: 110,000 
Giá sỉ: 90.000-78.000
cái
Giá lẻ: 140,000 
Giá sỉ: 120.000-110.000
cái
Giá lẻ: 120,000 
Giá sỉ: 100.000-90.000
cái
Giá lẻ: 120,000 
Giá sỉ: 105.000-95.000
cái
Giá lẻ: 100,000 
Giá sỉ: 85.000-75.000
cái
Giá lẻ: 120,000 
Giá sỉ: 100.000-87.000
CÁI
Giá lẻ: 120,000 
Giá sỉ: 100.000-87.000
CÁI
Giá lẻ: 30,000 
Giá sỉ: 25.000-20.000
CÂY
Giá lẻ: 25,000 
Giá sỉ: 16.000-13.000
CÂY
Giá lẻ: 18,000 
Giá sỉ: 12.00-9.000
CÂY
Giá lẻ: 40,000 
Giá sỉ: 35.000-27.000
BỊCH
Giá lẻ: 35,000 
Giá sỉ: 30.000-23.000
CÁI
Giá lẻ: 35,000 
Giá sỉ: 30.000-24.000
CÁI
Giá lẻ: 35,000 
Giá sỉ: 30.000-23.000
cái
Giá lẻ: 25,000 
Giá sỉ: 16.000-12.000
BỊCH